پرچی وشک

زەیتی بادەم و زەیتی خروع و زەیتی زەیتون بەکاربهێنە.

پرچی چەور

زەیتی بادەم و زەیتی زەیتوون و زەیتی کاکتۆس بەکاربهێنە.

 پرچی ئاسایی

زەیتی زەیتون و زەیتی گوێزهیند بەکاربهێنە.

بۆ پرچی لول

زەیتی کونجی و زەیتی خروع و زەیتی بادەم بەکاربهێنە

 پرچی مخورکە

زەیتی بادەم و زەیتی کاکتۆس و زەیتی زەیتون و زەیتی خروع بەکار بهێنە

زەیتی بۆ درێژکردنی پرچ

زەیتی جەرجیر و زەیتی کونجی بەکاربهێنە.

بۆ بریقەدارکردنی پرچ

زەیتی مەعدەنوس و زەیتی بەیبون بەکار بهێنە

بۆ تۆخکردنی پرچ

زەیتی کونجی و زەیتی دابرئەملای سەوز بەکاربهێنە

بۆ ڕزگاربوون لە کڕێشی پرچ

زەیتی بادەم و زەیتی زەیتوون بەکاربهێنە

بۆ چارەسەری پرچ هەڵوەرین

زەیتی خروع و زەیتی جەرجیر و زەیتی کاکتۆس بەکاربهێنە